Privacy Policy

Escape Experience B.V. zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Escape Experience zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities: Betrokkene: Persoonsgegevens: Verwerking: Verantwoordelijke:

een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook wel Klant genoemd. alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene. elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen. in dit privacybeleid te weten Escape Experience B.V. die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Door Escape Experience B.V. worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van het realiseren van reserveringen verkregen via de website www.escapeexperience.nl en/of escapetalk.nl
 2. Deze Persoonsgegevens bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens en cookies en/of IP-adressen. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot levering van de producten die Escape Experience B.V. aanbiedt.
 3. Escape Experience B.V. vraagt middels dit privacybeleid expliciete toestemming aan de betrokkene om de gegevens aan te leveren.
 4. Escape Experience B.V. verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals het plaatsen van een reservering, vragenlijsten, cookies, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen, gegevens uploaden referenties plaatsen of gebruik maken van social media;

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Escape Experience B.V. . De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Escape Experience B.V. , zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Escape Experience B.V. 

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 1. Escape Experience B.V. gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de levering van de diensten en het daarbij behorende contact tussen Escape Experience B.V. en de klant.
 2. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal vijf jaar, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Escape Experience B.V. verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De contactgegevens worden langer dan vijf jaar bewaart, tenzij de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.
 2. Escape Experience B.V. maakt gebruik van beveiligingscamera’s. Dit in de kamer “The Artifact “en uitsluitend voor de veiligheid binnen de kamer. De beelden zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

 1. Escape Experience B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. Escape Experience B.V. neemt neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Nieuwsbriefsystemen

 1. De Klant kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Klant op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente aanbiedingen en ontwikkelingen.
 3. De Klant ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. De Klant kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief
 5. De Klant zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 8- Cookies en privacy

 1. Bij het bezoeken van onze website kan Escape Experience B.V. informatie van de Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 2. De informatie die Escape Experience B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is voor Escape Experience B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 3. De Betrokkene gaat akkoord dat Escape Experience B.V. de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.
 4. Escape Experience B.V. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 9- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Escape Experience B.V. kan worden gevergd.
 2. De Betrokkene kan op ieder gewenst moment Escape Experience B.V. verzoeken via info@escapeexperience.nl  om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen.
 3. Escape Experience B.V. biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 10- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.
 2. Escape Experience B.V. heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de bestelling.
 3. Doorgifte aan derden zal in ieder geval plaatsvinden in het kader van het tezamen brengen van aanbieder en afnemer en het verwezenlijken van het doel van Escape Experience B.V.

Artikel 11- Contact en afhandeling klachten

 1. Escape Experience B.V. biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@escapeexperience.nl

Artikel 12- Wijzigingen privacybeleid

 1. Escape Experience B.V. behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 13- Toepasselijk recht 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.